Program Aktywizacja i Integracja

Skarżyskie Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Innowacji we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kościelnym realizuje projekt w ramach Programu Aktywizacja i Integracja dla powiatu skarżyskiego 2016.

Projekt PAI jest współfinansowany ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej na  podstawie podpisanej umowy nr 1/2016 z dn. 1.04.2016.

Program Aktywizacja i Integracja stwarza możliwość poprawy sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy, dla których Powiatowy Urząd Pracy ustalił III profil pomocy, korzystających z pomocy społecznej, które utraciły możliwość podjęcia pracy z powodu długiego okresu przebywania w bezrobociu, często połączonego z brakiem kwalifikacji, niewystarczającymi kompetencjami i deficytami utrudniającymi funkcjonowanie w środowisku pracy. Stwarza on możliwość aktywizacji tych osób poprzez udział w zajęciach w ramach reintegracji społecznej i zawodowej.

Program Aktywizacja i Integracja jest przykładem partnerstwa zadaniowego, którego celem jest kompleksowa pomoc bezrobotnemu oraz precyzyjne zaplanowanie działań, które będą możliwe do zrealizowania w ramach programu, poprzez instytucje uczestniczące tj: PUP, OPS oraz organizację pozarządowe.

Cykl zajęć integracji społecznej, której organizatorem jest Skarżyskie Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Innowacji będzie wzmocnieniem, realizowanego równolegle bloku reintegracji zawodowej w formie prac społecznie użytecznych (zorganizowanym przez KIS/ MOPS w Skarżysku Kamiennej i GOPS w Skarżysku Kościelnym ). Ma on na celu ukształtowanie aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym uczestników Programu Aktywizacja i Integracja.

Program będzie realizowany w trzech edycjach, po 2 miesiące każda:
1/ I Edycja 10.04.2016 - 10.06.2016
2/ II Edycja 20.06.2016 - 26.08.2016
3/ III Edycja 29.08.2016 - 22.10.2016

Koordynatorem projektu PAI jest Emilia Tosnowiec
Nr tel. 723 135 252
Biuro Stowarzyszenia: pl. Floriański 1 pok. 322, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

© SSPiI 2010-2016