Cele Stowarzyszenia

Misją Stowarzyszenia jest poprawa jakości życia mieszkańców powiatu skarżyskiego i okolicznych gmin, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjnej gospodarki oraz działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin objętych działaniem Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie przyjmuje następujące cele:
- wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w szczególności projektów wypracowanych przez Skarżyskie Partnerstwo Lokalne,
- ograniczenia bezrobocia, poprawy warunków pracy i rozwoju kapitału społecznego,
- uczestnictwo w tworzeniu i realizacji projektów zatrudnienia, awansu zawodowego i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, aktywizacji oraz integracji ze społeczeństwem,
- wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz stworzenie systemu ciągłej informacji o źródłach finansowania działalności gospodarczej,
- inspirowanie zadań zmierzających do zagospodarowania niewykorzystanych obiektów gospodarczych,
- adaptacji małych i średnich przedsiębiorstw do warunków wolnorynkowych,
- kreowanie powstawania małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych oraz bezpośrednie wspieranie rozwoju już istniejących małych i średnich przedsiębiorstw,
- popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie organizacji i zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, wprowadzania innowacji i transferu technologii,
- upowszechnianie wiedzy o walorach turystycznych Powiatu,
- promocję obszarów wiejskich,
- mobilizowanie lokalnej społeczności do aktywnego uczestnictwa w przestrzeni publicznej,
- upowszechnienie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywnością mieszkańców i praktykach dobrego zarządzania,
- propagowanie zasad partnerstwa i partycypacji społecznej.

Dla osiągnięcia celów o których mowa mogą być podejmowane zadania w zakresie:
- utworzenia trwałej platformy organizacyjnej z systemem informacji i komunikacji oraz partnerstwa pomiędzy członkami Stowarzyszenia;
- współudział w tworzeniu i realizacji programów aktywnej walki z bezrobociem;
- pomoc w tworzeniu Regionalnych Ośrodków Rozwoju w całym kraju ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Skarżyskiego;
- tworzenie "Inkubatorów przedsiębiorczości" i powołanie Skarżyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości;
- tworzenie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych;
- współdziałanie z samorządami, administracją lokalną, wojewódzką i centralną, placówkami naukowymi, badawczymi w zakresie związanym z celami Związku;
- współdziałania na rzecz przygotowania mieszkańców do jak najskuteczniejszego funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej;
- propagowania zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem zarówno interesów gospodarczych mieszkańców, jak i wymogów ochrony dziedzictwa i krajobrazu kulturowego oraz zasobów przyrodniczych;
- propagowania rozwoju obszarów wiejskich opartego na zasadach stosowanych w programach wsparcia strukturalnego Unii Europejskiej typu „LEADER";
- organizowania działań dotyczących wspierania inicjatyw podejmowanych przez środowiska na rzecz ich rozwoju;
- organizowania działalności edukacyjnej na rzecz rozwoju cywilizacyjnego, społecznego i ekonomicznego w tym konferencji, zjazdów, seminariów, szkoleń, itp.;
- współdziałania z organami samorządowymi oraz państwowymi i innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami, w tym jednostkami zaplecza naukowo-badawczego i dydaktycznego;
- prowadzenia działalności wydawniczej i kolportażowej w zakresie publikacji specjalistycznych, propagowania doświadczeń i opinii stowarzyszonych organizacji i samorządów, opracowań własnych i innych;
- inne działania zmierzające dla osiągnięcia misji i celów Stowarzyszenia.

Biuro Stowarzyszenia: pl. Floriański 1 pok. 322, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

© SSPiI 2010-2016